Produktets etiket

Før du begynder at arbejde med et nyt sprøjtemiddel, skal du altid tjekke produktets etiket for at se, hvor farligt det er.

Etiketten for sprøjtemidler skal indeholde de oplysninger som kræves for farlige kemiske produkter generelt og derudover nogle oplysninger, som er specifikke for sprøjtemidler. 

For produkter, der anvendes i Danmark, er der krav om, at etiketten er på dansk. De væsentligste farer udtrykkes med et faresymbol. Et produkt kan have flere faresymboler, der udtrykker fysiske farer og sundhedsfarer, og derudover et der udtrykker miljøfaren.

På nedenstående figur kan du se et eksempel på end del af en etiket for et sprøjtemiddel, hvor nogle af de vigtigste felter er udpeget og forklaret.

  

Hvordan læses fareetiketten?

Element på etiketten Fortæller om Vær opmærksom på
Faresymboler Viser grafisk, hvilke farlige egenskaber et produkt har Det samme faresymbol dækker over flere forskellige farlige egenskaber, og man kan derfor ikke umiddelbart se, præcis hvori faren består
Angivelse af visse indholdsstoffer Aktivstoffet i sprøjtemidler skal altid oplyses. Desuden kan der være krav om, at man angiver navnet på farlige indholdsstoffer i et produkt. Dette krav afhænger af både stoffernes og produktets klassificering. Det er ikke alle farlige stoffer, der skal deklareres på etiketten. Læs derfor også sikkerhedsdatabladets punkt 3 for at se, hvilke farlige stoffer produktet yderligere indeholder
Signalord Meget kort indikation af, om et kemikalie er “mere” eller “mindre” farligt. De to signalord er ”Advarsel” og ”Fare”. ”Fare” anvendes på de farligste kemikalier, og ”Advarsel” på de mindre farlige. På sprøjtemidler uden klassificering skrives ”Forsigtig”. Siger intet om, hvori faren består
Faresætninger/H-sætninger Fortæller med ord, hvilke farlige egenskaber et produkt har og præciserer hvori faren består. Eksempel: "(H302) Farlig ved indtagelse" Faresætningerne siger intet om den reelle risiko ved at arbejde med kemikaliet. Selv om et kemikalie f.eks. er farligt at indtage, så behøver dette ikke at være et problem, hvis éns arbejdsproces betyder, at det ikke er muligt at få produktet i munden.
Sikkerhedssætninger/P-sætninger Fortæller med ord, hvordan man skal håndtere et produkt på en sikker måde, samt hvad man skal gøre i tilfælde af uheld Eksempel: "(P270) Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt" Da der maksimalt må være seks sikkerhedssætninger på en fareetiket er det begrænset, hvor meget information man kan finde her. Oplysningerne bør derfor altid suppleres med oplysningerne fra sikkerhedsdatabladet
Oplysninger om anvendelse For sprøjtemidler oplyses om hvordan og hvornår midlet må anvendes. Det skal også fremgå, om midlet kun må anvendes erhvervsmæssigt eller om det også må anvendes af private. Hvis midlet kun må anvendes erhvervsmæssigt kræves særlig tilladelse for at kunne købe det.
Øvrige oplysninger Udover ovenstående skal etiketten indeholde navn, adresse og telefonnummer på producenten eller leverandøren, som har fået produktet godkendt i Danmark samt handelsnavnet for produktet. Disse oplysninger skal være identiske med oplysningerne i sikkerhedsdatabladets sektion 1. For sprøjtemidler er der er række særlige krav

Faresymboler og deres betydning

Faresymbolerne bruger man på farlige kemiske stoffer og produkter, herunder farlige sprøjtemidler. Den røde ramme med symbolet er en advarsel til dig. Faresymbolerne advarer dig mod kemikaliernes farlige egenskaber, så du kan beskytte dig selv og dine omgivelser bedst muligt. Faresymbolerne vist herunder vedrører sundhedsfarer.

Ætsende

Dette faresymbol viser, at produktet er ætsende.

Derfor skal du beskytte din hud og dine øjne, når du arbejder med produktet.

Sundhedsfare

Dette faresymbol viser, at du skal være på vagt, fordi produktet kan være sundhedsfarligt.

Hvis du ser dette udråbstegn, skal du tjekke produktets sikkerhedsdatablad for at se, om der er behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Akut toksicitet

Dette faresymbol viser, at produktet er giftigt.

Hvis du ser dette faresymbol, skal du tjekke produktets sikkerhedsdatablad for at se, hvordan du beskytter dig selv.

Alvorlig sundhedsfare

Dette faresymbol viser, at produktet kan medføre alvorlige sundhedsfarer og kroniske skader, som f.eks. kræft og skader på evnen til at få børn.

Hvis du ser dette faresymbol, skal du tjekke produktets sikkerhedsdatablad for at finde ud af, hvordan du beskytter dig selv.

Faresymbolerne har erstattet de orange faresymboler vist herunder. Du vil dog stadig kunne finde orange faresymboler på nogle produkter frem til 1. juni 2017.

 

Yderligere information om faresymboler kan findes her: Bar Jord til Bord - faresymboler. 

Seneste opdatering: 04 februar 2016

10 spørgsmål om et sikkert arbejdsmiljø

Tag testen og bliv mere sikker på korrekt omgang med sprøjtemidler. Du får straks at vide om du har svaret rigtigt. Hvis dit svar er forkert, får du et link til emnet, du har behov for at læse om igen.

Test din viden om arbejdsmiljø og sprøjtemidler
Læs mere om arbejdsmiljø i jordbruget
Læs mere
Læs mere om godkendte sprøjtemidler
Læs mere